Advokátní kancelář Kučera poskytuje komplexní právní služby jak v oblastech souvisejících s podnikatelskou činností, tak nepodnikajícím fyzickým i právnickým osobám, a to v plném rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům našich klientů. Naše služby nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva nebo na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného.

Své služby poskytuje Advokátní kancelář Kučera v českém, slovenském, anglickém, německém a ruském jazyce.

Naším hlavním cílem je ochrana zájmů a maximální prospěch klienta v rámci komplexního pohledu na jeho postavení a záměry. Snažíme se proto nejen vyhovět konkrétním požadavkům klienta, ale zejména porozumět těmto jeho záměrům a postupovat s ním v úzké součinnosti tak, aby těmto záměrům byla poskytnuta maximální právní podpora s ohledem na předcházení možným problémům a komplikacím.

Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu, a snažíme se proto sledovat legislativní změny už v průběhu jejich přípravy.

Advokátní kancelář Kučera usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb spojených s důvěrou a věrností klientů.

Prioritami Advokátní kanceláře Kučera jsou:

Profesionalita

Právní služby poskytujeme v souladu s aktuální právní úpravou, při dodržování stavovských předpisů České advokátní komory. Snažíme se přihlížet k připravovaným legislativním změnám, které průběžně sledujeme. Členové naší kanceláře se pravidelně zúčastňují školení za účelem prohlubování jejich odborného vzdělávání. Složitější případy řešíme v týmu.

Flexibilita a osobní přístup

Při řešení záležitostí našich klientů klademe důraz na rychlost a plné nasazení. Našim klientům se snažíme předkládat alternativní řešení a srozumitelným způsobem jim popisovat situaci a problematiku, při současném zachování přesnosti a odbornosti. Za nepostradatelnou podmínku poskytování kvalitních služeb považujeme pravidelnou komunikaci s klienty a jejich včasnou informovanost.

Hospodárnost a transparentnost poskytování právních služeb

Klademe důraz na hospodárnost nákladů klienta vynakládaných na poskytované služby. Pro případ každého klienta se vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží. Vyúčtování služby pak vždy obsahuje specifikaci odměny a nákladů, označení právníka, který službu poskytl, datum vykonání úkonu a délku trvání jeho práce.