Informace pro spotřebitele a ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář Kučera Robert, JUDr., advokát, IČ: 66253446, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 471/29, PSČ: 170 00 (dále jen „advokátní kancelář“), a současně advokáti trvale s ním spolupracující na základě smlouvy o trvalé spolupráci, tj.:

 • Mgr. Pavla Janíková Štěpánková, advokát, č. ev. ČAK 14644, IČ: 01173626 a
 • JUDr. Kryštof Horn, advokát, č. ev. ČAK 17996, IČ: 74972766
  (dále jen „spolupracující advokáti“),

tímto informují spotřebitele a subjekty údajů tak, jak je uvedeno níže:

Informace pro spotřebitele

Advokátní kancelář podléhá dozoru České advokátní komory, která byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Ochrana osobních údajů

Správce údajů

JUDr. Robert Kučera, advokát, ev. č. 09559, IČ: 66253446, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 471/29, PSČ: 170 00, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovává v postavení správce osobní údaje svých klientů (dále také „subjekty údajů“). Ke zpracování osobních údajů dochází za účelem plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů či pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, z důvodu plnění právních povinností, které se na správce vztahují a pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí především vedení databáze klientů, evidence smluv a marketing.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracovávány (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) jsou veškeré osobní údaje, které klient za účelem umožnění poskytování právních služeb advokátní kanceláři poskytl. Jedná se zejména o osobní údaje v rozsahu:

 • kontaktní údaje (typu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email),
 • biografické údaje (např. název pracovní pozice, název zaměstnavatele, fotografie, video nebo audio záznamy zachycující subjekt údajů),
 • finanční a fakturační údaje (č. účtu, fakturační adresa),
 • záznamy o právních a jiných službách, které byly subjektu údajů poskytnuty,
 • informace získané za účelem marketingu, především za účelem zasílání novinek a jiných obchodních sdělení, preference ohledně způsobu komunikace,
 • zvláštní kategorie dat (například účast v odborech, informace o zdravotním stavu, politickém přesvědčení),
 • informace týkající se dětí či kriminální minulosti.

Zvláštní kategorie dat zpracováváme pouze v případech, kdy je zpracování nezbytné pro poskytování právního poradenství či právních služeb klientovi za účelem ochrany jeho práv či oprávněných zájmů.

Kdo má přístup k osobním údajům klientů

K osobním údajům mají kromě správce a jeho zaměstnanců přístup a zpracovávají je také další osoby pracující pro správce na základě dohody mimo pracovní poměr. Osobní údaje klientů dále zpracovávají v pozici zpracovatele i spolupracující advokáti, správce IT systémů a účetní advokátní kanceláře.

Všechny osoby, které se mohou dostat do styku s osobními údaji klientů, jsou vázány buď zákonnou, nebo alespoň smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje jsou u správce uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a po dobu vyžadovanou právními předpisy.

Mezi nejčastější příjemce osobních údajů, kterým údaje předáváme, patří:

 • spolupracující advokáti a účetní advokátní kanceláře,
 • poskytovatelé údržby informačních systémů,
 • orgány veřejné moci (soudy, správní orgány apod.) a další příjemci dle potřeb a pokynů klientů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Konkrétní práva klientů jako subjektů osobních údajů

Na emailovou adresu klientů mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, přičemž tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Klientům takto například zasíláme informace o novinkách v legislativě v podobě Informačního právního servisu. Zasílání novinek či jiných obchodních sdělení mohou klienti kdykoli odmítnout, přičemž odhlásit se z odběru novinek a jiných obchodních sdělení mohou jakýmkoliv způsobem (telefonicky, emailem či písemně).

Dle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů máte následující práva:

 • právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů,
 • právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají,
 • právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování,
 • právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případech stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů v případech stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

V případě žádostí o přístup ke klientským údajům ze strany třetích osob (osob odlišných od klienta) předesíláme, že jsme s ohledem na povinnost mlčenlivosti dle zákona o advokacii povinni tyto žádosti zamítat.

Jak můžete uplatnit svá práva

Pro uplatnění Vašich práv prosím využijte emailovou adresu advokátní kanceláře office@kucera-ak.cz. Skrze tento email můžete i požádat o zaslání vzoru žádosti, skrze kterou následně můžete uplatnit výše popsaná práva. Zároveň Vás tímto upozorňujeme na to, že v případě uplatnění práv subjektu údajů jsme Vás oprávněni dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů kontaktovat, abychom si ověřili, že Vaše údaje nebyly zneužity někým jiným a žádost jste skutečně uplatnili Vy.