O nás a našich zásadách

JUDr. Robert Kučera

JUDr. Robert Kučera

Robert Kučera je majitelem a řídícím advokátem advokátní kanceláře Kučera, kterou založil v roce 2004. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Své zkušenosti získával jak na pozemkovém úřadu, tak v notářské kanceláři. Několik let zároveň přednášel právo na Vyšší odborné škole v Pardubicích. V advokacii působí od roku 2001. Robert Kučera je autorem knihy Dědictví vydané nakladatelstvím Linde a rovněž publikoval řadu odborných článků v časopise Právo a rodina. Robert Kučera se zaměřuje na právo obchodních společností, právo nemovitostí, akvizice majetku a další majetkové transakce. Věnuje se rovněž občanskoprávním a obchodním závazkovým vztahům. Hovoří česky a anglicky.

JUDr. Kryštof Horn

JUDr. Kryštof Horn

Kryštof Horn je členem advokátní kanceláře Kučera od roku 2013 a spolupodílí se na jejím vedení. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je rovněž absolventem bakalářského oboru Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2013-2014 absolvoval studijní pobyt na University College Cork v Irsku, kde získal certifikát Diploma in Common Law. Kryštof Horn se specializuje především na právo nemovitostí se zaměřením na nájmy, bytové právo a správní právo, zabývá se však i tzv. spornou agendou v nejrůznějších oborech práva. Dlouhodobě se věnuje problematice svěřenských fondů, o kterých publikuje odborné články v časopise Ad notam. Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Pavla Janíková Štěpánková

Mgr. Pavla Janíková Štěpánková

Pavla Janíková Štěpánková je členem advokátní kanceláře Kučera od roku 2008 a spolupodílí se na vedení advokátní kanceláře. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pavla Janíková Štěpánková se dlouhodobě věnuje právu duševního a průmyslového vlastnictví, reklamnímu právu, pracovnímu právu, spotřebitelskému právu a soudním sporům. Rovněž se věnuje problematice družstev, vztahům k půdě a neziskovému sektoru. Hovoří česky a německy.

Mgr. Markéta Nováková

Mgr. Markéta Nováková

Markéta Nováková je členem advokátní kanceláře Kučera od roku 2017. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je rovněž absolventem bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014-2015 absolvovala studijní pobyt na Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemsko – Faculty of Law. Markéta Nováková se podílela na tvorbě příručky na téma hodnocení rizik podvodů v evropských fondech a jejich možné prevence a  na tvorbě příručky pro práci s otevřenými zdroji dat. Markéta Nováková se věnuje především správnímu právu, závazkům z právních vztahů a soudním sporům. Věnuje se rovněž problematice evropského práva. Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Vojtěch Krsek

Mgr. Vojtěch Krsek

Vojtěch Krsek je členem advokátní kanceláře Kučera od roku 2017. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015-2016 absolvoval studijní pobyt na Northumbria University v Newcastle upon Tyne v Anglii a v roce 2016-2017 absolvoval studijní pobyt na Paris-Lodron-Universität Salzburg v Rakousku. Vojtěch Krsek se zaměřuje na bytové právo, převody nemovitostí, problematiku odpovědnosti a náhrady škody a dále na rodinné právo. Věnuje se rovněž problematice sportovního práva. Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Markéta Svobodová

Mgr. Markéta Svobodová

Markéta Svobodová je členem advokátní kanceláře Kučera od roku 2014. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Markéta Svobodová se věnuje různorodé právnické agendě. Hovoří plynně česky a anglicky.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KUČERA poskytuje komplexní právní služby jak v oblastech souvisejících s podnikatelskou činností, tak nepodnikajícím fyzickým i právnickým osobám, a to v plném rozsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům našich klientů.

Naše služby nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva nebo na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného.

Své služby poskytuje ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KUČERA v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

Naším hlavním cílem je ochrana zájmů a maximální prospěch klienta v rámci komplexního pohledu na jeho postavení a záměry. Snažíme se proto nejen vyhovět konkrétním požadavkům klienta, ale zejména porozumět těmto jeho záměrům a postupovat s ním v úzké součinnosti tak, aby těmto záměrům byla poskytnuta maximální právní podpora s ohledem na předcházení možným problémům a komplikacím.

Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu, a snažíme se proto sledovat legislativní změny už v průběhu jejich přípravy.

Advokátní kancelář Kučera

usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb
spojených s důvěrou a věrností klientů

Naše priority jsou

Profesionalita

Právní služby poskytujeme v souladu s aktuální právní úpravou, při dodržování stavovských předpisů České advokátní komory. Snažíme se přihlížet k připravovaným legislativním změnám, které průběžně sledujeme. Členové naší kanceláře se pravidelně zúčastňují školení za účelem prohlubování jejich odborného vzdělání. Složitější případy řešíme v týmu.

Flexibilita a osobní přístup

Při řešení záležitostí našich klientů klademe důraz na rychlost a plné nasazení. Našim klientům se snažíme předkládat alternativní řešení a srozumitelným způsobem jim popisovat situaci a problematiku, při současném zachování přesnosti a odbornosti. Za nepostradatelnou podmínku poskytování kvalitních služeb považujeme pravidelnou komunikaci s klienty a jejich včasnou informovanost.

Hospodárnost a transparentnost poskytování právních služeb

Klademe důraz na hospodárnost nákladů klienta vynakládaných na poskytované služby. Pro případ každého klienta se vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží. Vyúčtování služby pak vždy obsahuje specifikaci odměny a nákladů, označení právníka, který službu poskytl, datum vykonání úkonu a délku trvání jeho práce.

Jaké služby poskytujeme

Smlouvy a závazkové vztahy

Máme bohaté zkušenosti s přípravou a účastí při sjednávání obchodních a občanskoprávních smluv. Při přípravě klademe důraz na dokonalé seznámení se se záměry klienta a s předmětem připravované smlouvy, jakož i na spolupráci s klientem a případně i dalšími odborníky z jiných odvětví (daňoví poradci či znalci). Cílem je podchytit a eliminovat rizika, která pro klienta z dané operace vyplývají. Chápeme, že příprava smlouvy není jen otázkou práva, ale že pro klienta je důležitá i daňová stránka věci.

Umíme vyhodnotit nároky klienta ve vztahu k těm, kteří mu způsobili újmu či se na jeho úkor obohatili.

Jako součást služeb vypracováváme vedle tvorby smluv rovněž odborné posudky a právní rozbory a jiné listiny právního charakteru a poskytujeme poradenství dle potřeb našeho klienta.

Naše služby:

 • příprava, posuzování a vyjednávání všech typů smluv – typových smluv (upravených jako smluvní typy právními předpisy, kterými jsou např. kupní smlouva, nájemní smlouva apod.) nebo atypických smluv (leasingová smlouva, frančízová smlouva apod.)
 • nároky z porušení smluv a právních povinností
 • nároky z odpovědnosti za škodu
 • bezdůvodné obohacení
 

Nemovitosti a stavební právo

Právo nemovitostí a stavební právo zahrnuje celou řadu oborů a vyžaduje znalost specifik tohoto prostředí. 

Podílíme se na řadě stavebních projektů, v nichž poskytujeme komplexní služby developerským společnostem – od nákupu pozemků, přes asistenci při územním a stavebním řízení, až po výstavbu a prodej finálních staveb. Na tomto poli spolupracujeme s řadou subjektů.

Členové kanceláře mají zkušenosti s poskytováním služeb v územních, stavebních řízeních, jakož i v kolaudačních řízeních.

Naše služby:

 • poradenství při nákupu či prodeji pozemků, staveb a souborů nemovitostí
 • poradenství při akvizicích investičních nemovitostí a při developerských projektech
 • komplexní due diligence nemovitostních projektů
 • sepisování a vyjednávání nájemních smluv
 • sepisování a vyjednávání smluv se zhotoviteli a architekty
 • zastupování v územním a stavebním řízení, včetně jednání s dalšími orgány státní správy
 • zastupování ve správních a soudních řízeních
 

Právo obchodních společností a další korporátní agenda, compliance programy

Každému založení korporace předchází důkladné probrání záměrů klienta a nastavení vnitřních poměrů mezi společníky. Ať už jde o korporátní otázky, vztahy mezi společníky, akcionáři i vnitrokoncernové záležitosti, naši klienti vždy ocení schopnost poskytnout spolehlivou a konkrétní radu, pomoci najít praktická řešení a vysvětlit komplexní právní problémy jasnými slovy bez rozsáhlých akademických rozborů.

Naše služby:

 • zakládání společností, korporátní změny a úprava jejich právních poměrů
 • přeměny společností, slučování a rozdělování
 • zastupování při získání živnostenských oprávnění, licencí a koncesí
 • valné hromady
 • smlouvy o výkonu funkce členů orgánů
 • snižování a zvyšování základního kapitálu
 • příplatky mimo základní kapitál, kapitalizace pohledávek
 • dohody mezi společníky a akcionářské dohody
 • compliance programy
 • koncernové právo
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • likvidace společností
 

Pracovní právo

Pracovní právo je oblastí, v níž se vyžadují velmi detailní znalosti právní úpravy, ale i zkušenost s jednáním se zaměstnanci. Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti se zastupováním zaměstnavatelů, od malých a středně velkých, až po zaměstnavatele se stovkami zaměstnanců. Zastupujeme a poskytujeme právní služby též zaměstnancům. Máme bohaté zkušenosti s tvorbou kolektivních smluv a kolektivním vyjednáváním při zastupování jednoho z největších odborových svazů v ČR.

Naše služby:

 • pracovní smlouvy, další pracovněprávní dokumenty, pracovní řády a vnitřní předpisy
 • odměňování, odstupné, benefity a bonusy
 • ukončování pracovních poměrů
 • rovné zacházení, opatření proti diskriminaci
 • ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, monitoring zaměstnanců
 • pracovněprávní aspekty přemísťování zaměstnavatele, přechod zaměstnanců
 • úprava postavení statutárních orgánů, smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • odpovědnost zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • BOZP, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • agenturní zaměstnávání
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • kolektivní vyjednávání, kolektivní spory
 • školení a semináře z oblasti pracovního práva
 

Insolvence

Insolvence je součástí rizika podnikání. Podnikatel musí téměř při každé větší transakci myslet na riziko insolvence svého obchodního partnera a toto riziko ošetřit. Nejedná se však pouze o hrozbu nezaplacení či nesplnění závazku – je třeba myslet i na riziko plynoucí z možnosti zpochybnění celých smluvních vztahů, na odporovatelnost či neúčinnost právních jednání, které může insolvenční správce namítnout a uplatnit.

V případě insolvence Vašeho obchodního partnera lze správně učiněnými kroky zajistit maximální šanci na uspokojení nároků nebo, v případě vlastní insolvence, zajištění ochrany managementu či vlastníků dlužníka.

Víme, jak insolvenční správce uvažuje, čerpáme z vlastní dřívější zkušenosti. Nároky nejen přihlašujeme, ale iniciujeme též kroky insolvenčního správce k prosazení nároků a k uspokojení nároků našich klientů.

Naše služby:

 • přihlášky nároků do insolvenčních řízení
 • sledování průběhu insolvenčních řízení (monitoring)
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování v incidenčních sporech
 

Duševní a průmyslové vlastnictví

Problematika autorského práva, ochranných známek a patentů si vyžaduje vysokou specializaci a detailní znalosti nejen práva, ale i celé problematiky. Poskytujeme podporu při sjednávání licencí. Naše mnohaleté zkušenosti nám umožňují úspěšně bránit zájmy klientů proti třetím osobám.

Naše služby:

 • úpravy vztahů mezi subjekty při vývoji, implementaci a licencování práv duševního a průmyslového vlastnictví
 • registrace ochranných známek, užitných vzorů a patentů
 • uplatňování a ochrana duševního vlastnictví včetně vztahů souvisejících s ochrannými známkami
 • řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat
 

Zemědělství

Zemědělství je odvětví, jehož význam stále více roste. Se zemědělstvím velmi úzce souvisí nejen problematika veřejné podpory, ale vztahů k půdě, včetně problematiky restitucí a pozemkových úprav. Tato oblast je velmi specifická a naše letité zkušenosti nám umožňují chápat problémy, s nimiž se naši klienti v daném odvětví potýkají.

Naše služby:

 • pachtovní smlouvy
 • vypořádání se s oprávněnými osobami
 • budovy na pozemcích jiného vlastníka
 • družstva
 

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost se již netýká pouze fyzických osob. V roce 2016 navíc vstoupila v účinnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tato novela zcela zásadně rozšířila okruh trestných činů, které může spáchat právnická osoba prostřednictvím fyzických osob, jejichž jednání je přičitatelné dané právnické osobě. Oproti dříve taxativně vymezeným činům (cca 80 trestných činů) dnes může být právnická osoba shledána odpovědnou téměř za všechny trestné činy uvedené v trestním zákoníku (vyloučeny jsou např. trestné činy proti vlasti, vojenské trestné činy a některé činy proti životu a zdraví atd.). Trestní odpovědnosti právnických osob lze předcházet zaváděním compliance programů.

Naše služby:

 • obhajoba
 • tvorba compliance programů, risk analýz a etických kodexů
 • programy veřejné podpory
 

Neziskový sektor

Naši právníci mají zkušenosti s poskytováním právních služeb v neziskovém sektoru, zejména pokud jde o spolky, obecně prospěšné společnosti či odborové svazy. Na tomto poli poskytujeme právní služby jak v otázkách vztahů interních týkajících se fungování jednotlivých subjektů, jejich vnitřní struktury a organizace (včetně tvorby a úpravy zakládacích dokumentů), tak i pokud jde o externí vztahy těchto subjektů ke třetím osobám.

Naše služby:

 • zakládací smlouvy
 • programy veřejné podpory

S kým spolupracujeme

Komplexnost a kvalitu našich právních služeb zajišťujeme pravidelně
rovněž ve spolupráci s odborníky z dalších oblastí:

Notáři

Mgr. Erik Mrzena

Notářská komora pro hlavní město Prahu
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2 – Vinohrady

JUDr. Jaroslava Voclová

Notářská komora pro hlavní město Prahu
Senovážné nám. 978/23
110 00 Praha 1

Daňový poradce

Ing. Pavel Kočí

Krnsko 146
294 31 Krnsko

Překladatelé a tlumočníci

´apostrophe, v.o.s.

Eliášova 12
160 00 Praha 6

Exekutoři

Mgr. Miloš Dvořák

Exekutorský úřad Sokolov
Zahradní 328
357 33 Loket

Mgr. Jan Krejsta

Exekutorský úřad Brno – město
Horní 729/32
639 00 Brno

JUDr. Marcel Kroupa

Exekútorský úrad Myjava
Gegeľovská 662/2
907 01 Myjava
Slovenská republika

Patentový zástupce

Ing. Václav Kratochvíl

patentový zástupce a soudní znalec,
patentová a známková kancelář PATENT K 
Radlická 28/663
150 00 Praha 5

Kontakt

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KUČERA
Dukelských hrdinů 29/471
170 00 Praha 7, CZ


Jak se k nám dostanete?

Sídlíme na Praze 7, Strossmayerovo náměstí (vchod vedle prodejny T-Mobile).

Parkování

Pojedete-li vlastním vozem, je třeba počítat s parkovacími stáními pouze pro rezidenty (tzv. modré pruhy). K parkování lze využít placená místa v okolí.

Nejbližší osvědčené parkoviště se nachází před bočním vchodem budovy Úřadu městské části Praha 7 a hlavním vchodem do budovy Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (budova bývalé Konsolidační agentury) přibližně 50 m od naší kanceláře.

Metro

Pojedete-li metrem – linkou C, vystoupíte na stanici Vltavská, odkud se k nám dostanete cca za 5 minut, a to chůzí směrem na Strossmayerovo náměstí cca 200 m ke světelné křižovatce.

Tramvaj

Pojedete-li tramvají, vystoupíte na tramvajové zastávce Strossmayerovo náměstí (tramvaje č. 1, 6, 8, 12, 17, 25, 26 a 41).